Пълно вътрешно отражение

Пълно вътрешно отражение е отражението при падане на светлинен сноп от среда с по-голям към среда с по-малък абсолютен показател на пречупване на светлината (например от стъкло към въздух). При ъгъл, по-голям от определен граничен ъгъл на падане (още наричан и ъгъл на пълно вътрешно отражение), светлинния сноп изцяло се връща в първата среда, без да навлиза дори частично във втората среда.